Apoštolské vyznání víry

 

Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontským Pilátem,

byl ukřižován, umřel a byl pohřben,

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,

obecenství svatých, hříchů odpuštění,

těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.