Úvod


Poslechněte si záznam přenosu naší bohoslužby na ČRo Vltava

Milí přátelé, v neděli 26. 6. 2022 vysílala bohoslužbu z našeho sboru v přímém přenosu stanice Vltava Českého rozhlasu. Zveme vás teď k poslechu záznamu v archivu ČRo.

Poslechněte si slovo (nejen) o tom, jak Ježíš vstoupil do života člověka upoutaného třicet osm let na lůžko jednoduše tak, že ho během okamžiku uzdravil a vysvobodil z pout jeho bezmoci, ale hlavně o tom, že Ježíš je stále stejný a jeho nabídka záchrany platí pro každého i dnes. Uslyšíte také svědectví mladého muže, který si Boha zamiloval docela nedávno, i svědectví letitého křesťana, jemuž Bůh zachránil život (a jak se to stalo) již před mnoha lety.

 


Bohoslužba KS Děčín na ČRo Vltava

Milí přátelé, upozorňujeme, že nedělní bohoslužba 26. června 2022 se mimořádně koná již od 9:00h (do 10:00h) a vysílá ji v přímém přenosu Český rozhlas na stanici Vltava.

Srdečně zveme k osobní návštěvě i k poslechu v rádiu. Při osobní návštěvě prosím přijďte nejpozději v 8.55h, od 9.00h bude sál uzavřen. 

Vaše Křesťanské společenství Děčín

 


 

Dětský den na zahradě KS DC

V sobotu 4. června pro vás a hlavně vaše děti pořádáme dětský den plný soutěží a her. Přijďte ve 14 hodin na zahradu Křesťanského společenství Děčín na Starém městě. Čekají na vás lákavé atrakce i odměny. Aneb odpoledne plné her a zábavy pro děti cca od 3 do 12-ti let, jehož součástí jsou soutěže, vyrábění, malování na obličej a atrakce jako trampolína či skákací hrad. Těšíme se na vás!


 

 

 

Wessie van der Westhuisen v Teplicích

Milí bratři a sestry, zveme vás na regionální shromáždění, které bude v CB Teplice
ve čtvrtek 2. června 2022 od 18:00.
 S
loužit/kázat WESSIE VAN DER WESTHUISEN ze Zimbabwe. (Mapa)

Všichni jste srdečně zváni.

KSDC


 

Za Ukrajinu

Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny nenechal v klidu ani naši církev. Hned od počátku bylo zřejmé, že konflikt uvede do pohybu značné množství běženců prchajících před válkou. A protože díky Boží milosti máme ve sborové budově několik místností, které mohou posloužit těmto lidem jako dočasné útočiště, během prvního týdne invaze jsme prostory upravili tak, aby v nich utečenci mohli nějakou dobu žít. Celý článek >>


 

 

Podpořme manželství muže
a ženy

Boží systém základních hodnot je v současném světě stále více zpochybňován. Jednou z těchto hodnot je institut manželství, jenž byl Bohem ustanoven jako svazek muže a ženy.

Současné genderové teorie včetně jejich právního zakotvení mohou zásadním způsobem negativně poznamenat náš život. 

Sdílíme proto s vámi letáček, kde se můžete o těchto snahách dočíst více, stejně jako o tom, že jim nemusíme jen nečinně přihlížet. (Klikněte na obrázek)

Více se dozvíte na www.istanbulskaumluva.cz.

 

 


 

Být v Boží blízkosti – Boží plán 5.

17. 1. 2022  Dnes vyvrcholila série kázání na téma Boží plán – v historii i dnes, pro církev i pro každého z nás jednotlivě. Aby se Boží plán v našem životě mohl naplnit, je k tomu nezbytné být v Boží blízkosti. Když nebudeme v Boží blízkosti, bude se nám zdát, že Písmo k nám mluví jen skrze zákony a příkazy, budeme stát na místě, Boží plán dost možná mineme. Ale když bude náš život vyvěrat z toho, že v Boží blízkosti jsme, tak se naopak Boží plán v nás a skrze nás bude naplňovat. 

Proto je dobré si položit těchto sedm otázek a poctivě si na ně odpovědět. A je-li třeba, tak se v tomto smyslu změnit. 

  1. Kolik času minut-hodin denně/týdně jsem v Boží přítomnosti, kdy mě nic neruší a nerozptyluje a naslouchám Bohu?
  2. Kolik času minut-hodin denně/týdně čtu Boží slovo?
  3. Kolik času minut-hodin denně/týdně se modlím?
  4. Kolik času minut-hodin denně/týdně jsem s ostatními křesťany?
  5. Kolik času minut-hodin denně/týdně buduji či pracuji na růstu Božího království?
  6. Jak často ke mně Bůh (Duch svatý) mluví? 1x za den, týden, měsíc, rok, vůbec?
  7. Mám od Hospodina sny, vjemy, vidění, proroctví, slova poznání, moudrosti?

 

Kurzy Alfa 2022 on-line

Od konce ledna 2022 je opět možnost navštěvovat Kurzy Alfa, tentokrát každé úterý od 19.00 hodin na Zoomu, tedy on-line. První setkání se koná 25. ledna 2022, poslední 5. dubna 2022.

A proč? Na webu Kurzů Alfa se dočtete: „Myslíme si, že každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde.“ 

Více se dočtete na webu www.kurzyalfa.cz.


Slovo pro rok 2022 dle epištoly Římanům

Bůh ústy apoštola Pavla vybízí adresáty listu Římanům ve 12. kapitole k tomu, aby žili v Boží lásce vůči Bohu i vůči lidem. Co z toho plyne pro nás? Krátký souhrn vidíte na obrázku níže, celé slovo si poslechněte zde.

 

Římanům 12:1 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 3 Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. 9 Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10 Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 12 V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. 13 Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. 14 Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. 15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16 Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. 17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. 18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. 19 Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20 Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘ 21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

 


Video: Boží plán pro tebe

Jan Cvejn

28. 11. 2021    V neděli 28. listopadu jsme opět vysílali shromáždění včetně chval a především slova živě.

Slovem sloužil pastor KS Děčín Jan Cvejn na téma Boží plán pro tebe (Sk 10:1-48).

Záznam můžete shlédnout zde:


 

Slovo: Mysl Kristova

Daniel Šimmer

21. 11. 2021    V neděli 21. listopadu 2021 u nás kázal Daniel Šimmer z Církve bratrské Litvínov. Téma: Mysl Kristova.

Shromáždění jsme vysílali v přímém přenosu. Nestihli jste? Nevadí, poslechněte si slovo, které rozhodně stojí za to, ze záznamu. (Prosíme, omluvte sníženou kvalitu zvuku. V dobré kvalitě si kázání můžete poslechnout v audio verzi zde).

 


 

Společné shromáždění

7. 11. 2021    Sedmého listopadu se konalo v budově ČVUT Děčín společné shromáždění KS Děčín, Apoštolské církve Děčín a Církve bratrské Děčín.

Shromáždění jsme vysílali v přímém přenosu. Nestihli jste? Nevadí, poslechněte si slovo, které rozhodně stojí za to, ze záznamu.