Večer chval a modliteb v KS Děčín

Zveme vás na Večer chval a modliteb, který bude ve čtvrtek 25. ledna od 18:00 ve velkém sále KS Děčín. 

Budeme společně v Boží přítomnosti ve chvále a v modlitbách očekávat na Jeho jednání. Na závěr modlitby za nového presidenta.

Žalm 133:1-3 Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. Jako vonný olej na hlavě, stékající na vous, na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha, jako chermónská rosa, jež padá na sijónské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život až navěky.

Žalmy 134: 1-3 Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.

Žalmy 135: 1-3 Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.