Večer chval a modliteb v KS Děčín

Zveme vás na Večer chval a modliteb, který bude ve čtvrtek 8. února od 18:00 ve velkém sále KS Děčín. 

Chvalami do Boží přítomnosti nás povede naše hudební skupina a všichni se můžete zapojit do chvály, do modliteb, do proroctví aj. Je dobré být společně v Boží přítomnosti ve chvále a v modlitbách očekávat na Jeho jednání. Modlitby budou za aktuální témata osobní, ve sboru i v naší zemi.

Žalmy 15:1 – 5

1  Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
2  Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,
3  nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu,
4  pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,
5  nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.