Kdo jsme

Jsme jedna z evangelikálních církví v Děčíně s charismatickým zaměřením, oficiálně registrovaná v ČR. Patříme do svazku samostatných sborů Církve Křesťanská společenství v České republice.

Pokud se chcete více dozvědět o Církvi Křesťanská společenství v České republice. jak vznikla co je její vyznání, jaký je její status, Základní dokument , podívejte se na oficiální stránky (www.kaes.cz).

Dále jsou v CKS stanoveny HODNOTY na kterých stojíme.

Hodnoty Církve Křesťanská společenství

1. Církev postavená na Bibli

Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí.

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. (2Tm 3,16-17 NBK)
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž 119,105)
Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem ,ale každým slovem Božím." (L 4:4)

2. Důvěrný vztah s Bohem Otcem

Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost.

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2K 5,19)
Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1J 1,3 ČSP)

3. Následování Ježíše Krista

Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování.

Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (L 9,23)

4. Život z moci Božího Ducha

Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary.

Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (J 14,16-17)
Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. (J 15,26 CSP)
Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (J 16,13 NBK)
Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. (1K 12,4-11 NBK)

5. Růst a proměněné životy

Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista.

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. (Sk 9,31)
To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. (Ef 4,11-13)

6. Chození ve světle

Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi.

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1J 1,7)
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. (Mt 18,15-17)

7. Rozvíjení vzájemných vztahů

Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách.

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. (Ř 12,4-5 NBK)
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (J 13,35)

8. Sdílení evangelia

Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem.

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. (Mk 16,15 NBK)
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,14-16)

9. Potřeba jednoty a spolupráce

Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech, kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně.

Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. (J 17,21 NBK)

10. Otevřená teologie

Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní.

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. (1K 8,2)
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné… (1K 13,9)

Tyto hodnoty byly schváleny řádně svolaným kolegiem pastorů dne 27.7. 2006.

Srdečně Vás zveme, přijďte se třeba jen podívat na nedělní bohoslužby. Nejste ničím vázáni, ale chcete-li se více dozvědět o Bohu a o Ježíši Kristu, rádi zodpovíme Vaše otázky.

Můžete také napsat pastorovi sboru jakoukoliv otázku a určitě vám odpoví.
Pište na e-mail: jan.cvejn(at)kaes.cz *)
nebo pište SMS či volejte na tel: 724 09 50 09

V Děčíně udržujeme hlubší kontakty s Církví bratrskou a Bratrskou jednotou baptistů v Jílovém a Děčíně-Křešicích.

V regionu máme čilé kontakty a spolupráci s některými sbory od České Lípy až po Karlovy Vary. Většina spolupráce vznikla a je založená na společných vztazích kazatelů a pastorů několika sborů této oblasti.

Z těchto dlouholetých vztahů vyrostla před několika lety také platforma regionální práce s mladými lidmi a vzniklo Občanské sdružení Isachar, které nyní zastřešuje většinu aktivit mladých lidí v této oblasti daných sborů.

Vznik sboru KS Děčín

Křesťanské společenství Děčín vzniklo na podzim roku 1990 vyloučením malé skupiny křesťanů z Církve bratrské v Děčíně. Důvodem byl rozdílný pohled na křest v Duchu svatém, učení o darech Ducha svatého a jejich praktické používání, jako jsou modlitby za nemocné, modlitba v jazycích, výklad jazyků, proroctví a další.

Žádné rozchody nejsou příjemné, ale spíše bolestivé, ale zpětně vidíme, že v tom byl Bůh a On také je schopen i lidské jednání proměnit ke svojí slávě. Skupina se postupně rozrůstala a další rok se k nim připojilo několik křesťanů z BJB v Děčíně.

Od té doby odteklo v Labi hodně vody a vztahy těchto tří církví jsou v současné době velmi nadstandartní, tzn. že vzájemně spolupracují a vedoucí se pravidelně scházejí k modlitbám, ke sdílení a k plánování společných aktivit. Asi 3x do roka jsou společné bohoslužby v Městské knihovně, Synagoze nebo kině Sněžník. Mimo to jsou ještě společné aktivity mládeže.

Od začátku vzniku sboru však do sboru přicházeli další lidé, takže příchozích je postupně mnohem více než začínajících. Ti kteří přišli byli většinou ateisty, nikdy nevěřili. Ve svém životě však poznali, že Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu, zakusili jak Ježíš mění jejich život, že uzdravuje z psychických i fyzických nemoci, vysvobozuje od různých závislostí a dokonce proměňuje povahy.

Vedení sboru

Sbor KS Děčín v současné době vede pastor Jan Cvejn a starší sboru Ing. Marek Hofmann a Jiří Kysilko.

Poradcem staršovstva a také vedoucím domácí skupiny je Bohuslav Písařík.

Poradcem staršovstva a diakon pro pastoraci je Věra Pohořalá, která je i vedoucím týmu pro práci s dorostem a mládeží.

Finančně je sbor soběstačný tzn., že pokryje všechny své výdaje dary svých členů a je nezávislý na státu (nebere od státu peníze na platy duchovních).

Mnohé další aktivity mají na zodpovědnost další vedoucí, jako např. vedoucí práce s dětmi, s dorostem, s mládeží, vedoucí domácích skupin a další.

decin.kaes.cz | prosinec 2014 | autor: Martin Přibyl
Aktuálně:


6.4.2016
Přidány nahrávky ze Severočeské konference


Svědectví:
Jak jsem uvěřil:Náhodný verš:


Čím je pro mne sbor: