Čemu věříme

Naším heslem jsou “Kristem proměněné životy”. To znamená že jde o každého jednotlivého člověka. Nejde na prvním místě o nějaké náboženství a učení (i když učení je také důležité), ale o to, aby se každý mohl osobně setkat s Bohem s Ježíšem Kristem. Neuslyšíš od nás, že musíš toto a nesmíš tamto, ale chceme Ti pomoci, abys zakusil Boží lásku ve svém životě a mohl poznat co dobrého Bůh připravil pro Tvůj život.

Bible je pro nás měřítkem a normou, ale nikoho nebudeme nutit, že musíš podle ní jednat.

Vše je založené na dobrovolnosti a především na vztazích.

Nejdůležitější je osobní vztah s Bohem a potom nám velice záleží na vztazích mezi námi.

Proto jsou v našem společenství v týdnu scházení na domácích skupinkách. Zde může každý najít pomoc v osobních problémech. Pokud je jeho problém těžší může se obrátit na starší sboru či pastora o pastorační pomoc. Zde můžete najít osobní přátelství a něco mnohem většího než jsou povrchní vztahy.

Je možné si také dohodnout setkání – rozhovor na určité téma s vedoucími sboru a nebo pastorační rozhovor o osobním problému. Zpovědní tajemství je samozřejmostí.

Pokud se chcete dozvědět více o Bohu či o Ježíši Kristu otevřete si tyto webové stránky: Hledám Boha a Kdo je Ježíš?

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, obecenství svatých,

hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Ukázka z Bible z 1. listu apoštola Pavla do Korintu

 1. Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, byl bych jen dunícím kovem nebo řinčícím činelem.
 2. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic.
 3. A kdybych rozdal veškerý svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale neměl bych lásku, nic mi to neprospěje.
 4. Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá;
 5. nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého,
 6. neraduje se z nepravosti, ale raduje se z pravdy;
 7. všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.
 8. Láska nikdy nepřestává. Avšak proroctví, ta zaniknou, jazyky, ty přestanou, poznání, to bude zmařeno.
 9. Částečně totiž poznáváme a částečně prorokujeme,
 10. ale jakmile přijde to dokonalé, tehdy to, co je částečné, zanikne.
 11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě; když jsem se však stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí.
 12. Nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám tak, jak jsem byl také sám poznán.
 13. Nyní pak zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
decin.kaes.cz | prosinec 2014 | autor: Martin Přibyl
Aktuálně:


6.4.2016
Přidány nahrávky ze Severočeské konference


Svědectví:
Jak jsem uvěřil:Náhodný verš:


Čím je pro mne sbor: